algemene voorwaarden van Onderwaterverhalen

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, overeenkomsten en offertes van Onderwaterverhalen.

Artikel 2
Op alle diensten, overeenkomsten en offertes is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3
Geschillen welke tussen Onderwaterverhalen en opdrachtgevers ontstaan, zullen aan de bevoegde rechter te Utrecht worden voorgelegd.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 4
Het advieswerk wordt met de grootste zorg uitgevoerd. Onderwaterverhalen kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van informatie die door derden wordt verstrekt ten behoeve van het advieswerk. Behoudens opzet of grove schuld van Onderwaterverhalen kan er dan ook geen sprake zijn van aansprakelijkheid voor schade, direct danwel indirect, of onrechtmatigheid van de inhoud van geleverde documenten.

EIGENDOMMEN VAN DE OPDRACHTGEVER

Artikel 5
Onderwaterverhalen zal zorgvuldig omgaan met betrekking tot zaken die haar door de opdrachtgever zijn toevertrouwd, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband daarmee, zoals bijvoorbeeld het verloren gaan, beschadiging, vernietiging of vermissing. De opdrachtgever wordt geacht de in dit artikel bedoelde goederen voor eigen rekening en risico afdoende te hebben verzekerd.

OVERMACHT

Artikel 6
Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Onderwaterverhalen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Onderwaterverhalen niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte is een overmachtsituatie. Afgesproken werkzaamheden komen als gevolg van ziekte te vervallen voor dat moment. In overleg wordt gekeken naar vervanging danwel verschuiving van de werkzaamheden naar een voor beide partijen geschikt moment.

GEHEIMHOUDING

Artikel 7
Onderwaterverhalen verplicht zich alle informatie die haar bij de uitoefening van haar werkzaamheden ter kennis komt en waarvan zij geacht kan worden het vertrouwelijke karakter te onderkennen, geheim te houden. Alleen met toestemming van de opdrachtgever of op grond van een op haar rustende wettelijke verplichting is Onderwaterverhalen gerechtigd deze geheimhouding te doorbreken.

HONORARIA, KOSTEN EN DECLARATIES

Artikel 8
Het uurtarief varieert van 90 tot 110 euro en is afhankelijk van de complexiteit en omvang van de opdracht. Voor reiskosten wordt 40 cent per kilometer in rekening gebracht. De tarieven en kosten zijn exclusief 21 % BTW.

Artikel 9
Naast de in artikel 8 genoemde honoraria kan Onderwaterverhalen overige reis- en verblijfkosten doorbelasten naar de opdrachtgever. 

Artikel 10
Bij het afzeggen van gemaakte werkafspraken door de opdrachtgever of derden binnen 48 uur voor de afspraak, wordt 50% van de kosten m.b.t. de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur voor de afspraak wordt 100% van de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht. 

Artikel 11
Onderwaterverhalen declareert maandelijks het over de voorgaande maand verschuldigde honorarium, tenzij anders met de opdrachtgever is overeengekomen. Declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Alle kosten verbonden aan het innen van vorderingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 12
De tarieven worden jaarlijks aangepast bij aanvang van een nieuw kalenderjaar. Bij verhoging wordt een opdrachtgever in november van het voorgaande jaar in kennis gesteld van de voorgenomen wijziging.